Asiakaslähtöiset perintäpalvelut

Ratkaisulähtöinen perintä ja ihmislähtöiset perintäpalvelut keskittyvät velallisasiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. Neuvottelemalla velallisasiakkaan kanssa hänen tilanteeseensa parhaiten sopivista ratkaisuista, voimme parantaa toimeksiantajiemme asiakaskokemusta. Samalla myös perintätulos paranee, mikä näkyy toimeksiantajillemme nopeampana kassavirtana. Toimintamme keskiössä on varsinainen perintäpalvelu, mutta tarjoamme toimeksiantajillemme tarvittaessa myös irtaimen tavaran takaisinottopalvelua kuluttajasuojalain ja osamaksukauppalain puitteissa.

Perintäpalvelut OK Perintä
 • Vapaaehtoinen perintä

  Haluamme löytää velallisasiakkaan tilanteeseen ratkaisun aina lähtökohtaisesti vapaaehtoisen perinnän keinoin ja täten välttää oikeudellisen perinnän myötä velallisasiakkaalle koituvat kulut ja hankaluudet.

  Kuluttajasaatavien perintää yksilöllisin keinoin

  Nykypäivän työelämä on murroksessa, mikä näkyy etenkin katkonaisina työurina. Muutoksen myötä kuluttajien on yhä vaikeampi ennustaa omaa maksukykyään, mikä saattaa johtaa uusiin ja yllättäviin tilanteisiin, kuten maksamattomiin laskuihin.

  Mielestämme perintätoimistojen tulee osaltaan kantaa vastuu siitä, että uusi taloudellinen ympäristö ei johda henkilökohtaisiin katastrofeihin. Meille vapaaehtoinen perintä

  onkin ensisijaisesti ihmisten aktiivista auttamista maksujen järjestelemisessä sekä tilanteen mukaan tarvittavan jouston luomisessa.

   

   

  Maksuvaatimukset kirjeitse

  Kuluttajasaatavien kohdalla perintäpalvelu alkaa pääsääntöisesti lähettämällämme kirjallisella maksuvaatimuksella, jossa kehotamme velallisasiakasta aina ensisijaisesti maksamaan laskunsa. Tarjoamme myös mahdollisuuden sopia maksun hoitamisesta useammassa erässä, jos velan suorittaminen yhdessä erässä ei sillä hetkellä ole mahdollista.

  Kirjeiden tukena käytettävä puhelinperintä vaatii paljon resursseja, mutta samalla myös onnistumisen todennäköisyys kasvaa. Edistyneen analytiikan avulla voimme hyödyntää puhelinperintää tapauskohtaisesti ja mahdollisimman kustannustehokkaasti. 

  Henkilökohtaiset keskustelut

  Olemme Suomessa uranuurtajia puhelimitse tapahtuvan perinnän saralla. Tulokselliset perintäpalvelut ovatkin tuloksellisia nimenomaan siksi, että panostamme henkilökohtaisiin neuvotteluihin velallisasiakkaiden kanssa ja pystymme täten oleellisesti vaikuttamaan maksukäyttäytymiseen. Ammattitaitoisen ja kokeneen henkilöstömme hienotunteisuus ja sovittelukyky ovatkin avainasemassa koko perinnän onnistumisessa.

  Parhaimmillaan velallisasiakkaiden kanssa käydyt keskustelut ovat meille tehokas keino nopeuttaa toimeksiantajiemme kassavirtaa jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Asiakasneuvojamme neuvottelevat velallisasiakkaiden kanssa perinnän eri vaiheissa ja saatavan suuruudesta riippumatta. 

  Tekstiviestimuistutukset

  Käytämme perintäprosessin tehostamiseksi myös tekstiviestejä. Voimme esimerkiksi muistuttaa velallisasiakasta aikaisemmin tehdystä maksusuunnitelmasta vielä maksun eräpäivänä. Tekstiviestein tapahtuvat muistutukset ovat osaltaan oiva keino lisätä perinnän onnistumista ja lisäksi ne ovat hyvä keino tavoittaa velallisasiakkaita, joilla ei ehkä ole mahdollisuutta keskustella asiasta puhelimessa.

  Asiakassuhteita kunnioittavaa yrityssaatavien perintää

  Tavoitteenamme on aina hoitaa perintäpalvelu kaikkien osapuolten kannalta mahdollisimman joustavasti ja tehokkaasti. Meille on ensiarvoisen tärkeää, että pystymme kohtelemaan toimeksiantajiemme asiakkaita tavalla, joka edesauttaa asiakassuhteen jatkumista myös perinnän päättymisen jälkeen.

  Trattaperintä

  Periaatteenamme on kohdella toimeksiantajiemme asiakkaita mahdollisimman oikeudenmukaisesti. Pyrimme aina kontaktoimaan velallisyrityksen ennen tratan julkaisemista, sillä haluamme auttaa velallisyritystä välttämään tratan julkistamisesta aiheutuvan merkinnän luottotietoihin. Samalla tavoitteenamme on edistää perinnän onnistumista vielä tratan eräpäivän jälkeenkin.

  Käytännössä hyödynnämme trattaa yrityssaatavien perinnässä lähinnä sellaisten velallisyritysten kohdalla, joilla saatava on suhteellisen pieni ja joilla ei ole rekisterissä aikaisempia maksuhäiriömerkintöjä.

  Muissa tapauksissa ja etenkin suurten saatavien ollessa kyseessä, aloitamme perintäprosessin olemalla velallisyritykseen yhteydessä puhelimitse ja sopimalla yhdessä mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

  Pyydä tarjous
  Lue lisää
 • Oikeudellinen perintä osana tehokkaita perintäratkaisuja

  Uuden ajan perintätoimistona tähtäämme aina suoraviivaisen suorittamisen sijaan velallisasiakkaan aktiiviseen auttamiseen. Mikäli velallisasiakas ei kuitenkaan ponnisteluistamme huolimatta suorita saatavaa tai sovi kanssamme maksusuunnitelmasta vapaaehtoisen perinnän aikana, voimme siirtää asian oikeudelliseen perintään.

  Riidattomien saatavien ulosottoperintä

  Yksinkertaisimmillaan oikeudellinen perintä on tapauksissa, joissa saatava on selkeä ja riidaton. Näille saataville voimme hakea toimeksiantajan puolesta summaarisella haastehakemuksella käräjäoikeuden päätöksen eli yksipuolisen tuomion. Saatuamme tuomion toimitamme sen asiakkaan kotipaikkakunnan kihlakunnan ulosottoviranomaiselle velan perimiseksi korkoineen ja kuluineen. Ulosottoperintää jatketaan kunnes saatava on kokonaisuudessaan ulosmitattu tai kunnes velkaa ei enää voida periä ulosottolain määräaikojen vuoksi.

  Riitautettujen saatavien oikeudellinen perintä

  Mikäli saatavan määrästä tai perusteista on toimeksiantajamme ja hänen asiakkaansa välillä erimielisyyksiä, käsittelemme tapauksen riita-asiana. Tällöin pyydämme poikkeuksetta toimeksiantajalta suostumuksen ennen perinnän jatkamista oikeustoimin.

  Tehokkaimpien jatkotoimenpiteiden valinta

  Koska haluamme tarjota toimeksiantajillemme heidän toimialaansa ja tilanteeseensa parhaiten soveltuvia perintäratkaisuja, sovimme oikeudellisen perinnän etenemisestä ja yksityiskohdista aina toimeksiantajan kanssa. Jatkotoimenpiteinä voimme onnistumisen takaamiseksi ottaa käyttöön myös muita oikeudellisen perinnän keinoja kuten konkurssiuhka, konkurssivalvonta, konkurssiperintä sekä erilaiset vakuusjärjestelyt.

  Pyydä tarjous
  Lue lisää
 • Jälkiperintä estää saatavan vanhenemisen

  Perintäpalvelut eivät osaltamme pääty tilanteeseen, jossa velallisasiakas on oikeudellisen perinnän päätteeksi todettu varattomaksi ja saatavat joudutaan kirjaamaan luottotappioiksi. Paras mahdollinen perintätulos vaatii pitkäjänteistä työtä ja tällaisissa tapauksissa siirrämme saatavat jälkiperintään. Jälkiperintä voi tulla myös kyseeseen, mikäli velallisasiakasta ei syystä tai toisesta ole tavoitettu lainkaan varsinaisen perintäprosessin aikana.

  Perintäneuvojamme valvovat velallisasiakkaan taloudellista tilannetta ja huolehtivat siitä, ettei saatava vanhene. Käyttämällä oikeudellisen perinnän myötä saatua päätöstä ulosotossa riittävän usein, varmistamme että tuomio pysyy koko jälkiperinnän ajan lainvoimaisena. Mikäli havaitsemme asiakkaan maksukyvyssä kohentumista, käynnistämme perintäprosessin uudelleen. Jälkiperinnän kohdalla perintäpalvelu on osaltamme pääsääntöisesti kirje- ja ulosottoperintää.

  Valvomme etujasi velkajärjestelyn ja yrityssaneerauksen aikana

  Yritys voi päätyä maksuvaikeuksissa yrityssaneeraukseen ja yksityishenkilö velkajärjestelyyn. Voimme molemmissa tapauksissa toimia päämiehemme edunvalvojana ja hankkia tarvittaessa käräjäoikeudelle kirjallisen lausuman tämän puolesta.

  Pyydä tarjous
  Lue lisää

 

Uuden ajan perintäpalvelut

Maailman muuttuessa ja maksutapojen uudistuessa on tärkeää, että myös perintäpalvelut uudistuvat. Me perintätoimistot olemme kuitenkin epäonnistuneet kertomaan, mitä perintäpalvelu itse asiassa tässä ajassa tarkoittaakaan. Ajatus perintätoimistoista kiskureina istuu ihmisten mielissä tiukasti ja tämä on haaste koko toimialalle.

Mielestämme muutos on aloitettava kertomalla avoimesti, mitä uuden ajan perintäpalvelut pitävät sisällään. Meille nimittäin perintäpalvelu on ensisijaisesti ihmisten aktiivista auttamista maksujen järjestelemisessä sekä tilanteen mukaan tarvittavan jouston luomisessa.

Olemme huomanneet, että kun perintäpalvelu keskittyy aidosti velallisasiakkaan yksilöllisten ongelmien ratkaisuun, paranee myös perinnän onnistumisen mahdollisuus. Näin ollen uuden ajan perintäpalvelut voivat sekä nopeuttaa kassavirtaa että parantaa asiakaskokemusta.

Me OK Perinnässä päätimme unohtaa suoraviivaisen suorittamisen ja ottaa käyttöön arvoihimme perustuvat dynaamiset perintäpalvelut, jotka mahdollistavat parhaan perintätuloksen lisäksi myös kilpailukykyiset hinnat.

Perintäpalvelut

Haluatko parantaa asiakaskokemustasi ja nopeuttaa kassavirtaasi?

Helpoiten se onnistuu dynaamisen perintäprosessimme avulla!

PYYDÄ TARJOUS

Perintäpalvelut

“Toiminta on ratkaisulähtöistä, asiakkaitamme kohdellaan hyvin, työkalut ovat tehokkaita ja tiedonkulku toimii.”

Anna Hillman, talousjohtaja Suomi ja Baltia, KONE Hissit Oy

LUE LISÄÄ