Dataskyddsbeskrivning

 

OK Indrivning Ab förbinder sig till att skydda de registrerades rättigheter och värna om deras personuppgifter. I denna dataskyddsbeskrivning redogörs det för hur OK Indrivning Ab samlar in, använder, lagrar och skyddar dina personuppgifter.


1. Registeransvarig

 

OK Indrivning Ab

FO-nummer: 0873725-0

Tegelbruksgatan 7 A

65100 Vasa

 

2. Kontaktperson i registerärenden

 

Dataskyddsansvarig Jenni Keskinen

OK Indrivning Ab

Tegelbruksgatan 7 A

65100 Vasa

privacy@okperinta.fi

 

3. Registrets namn

 

OK Indrivning Ab:s register över arbetssökande

 

4. Kategorier av registrerade och ändamålet med behandlingen av personuppgifter

 

Kategorin av registrerade består av arbetssökande. Arbetssökande avser fysiska personer, som har sökt en arbetsuppgift/arbetsplats hos OK Indrivning Ab. Ändamålet med behandlingen av den arbetssökandes personuppgifter är rekrytering av arbetssökanden.

 

5. Rättsliga grunder för behandlingen av uppgifter

 

Behandlingen av de arbetssökandes personuppgifter grundar sig på arbetssökandens samtycke. Arbetssökanden ger sitt samtycke till behandlingsåtgärder enligt denna dataskyddsbeskrivning på OK Indrivning Ab:s webbplats när arbetsansökan lämnas in.

 

Behandlingen av uppgifter om hälsotillstånd som arbetssökanden eventuellt har lämna in baserar sig på lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004). I samma lag finns det även bestämmelser om den registeransvariges rätt att behandla kreditupplysningar för arbetssökanden.

 

6. Regelmässiga uppgiftskällor

 

Bolaget samlar in personuppgifter om arbetssökanden av den arbetssökande själv.


7. Uppgiftsinnehållet i registret

 

Namnuppgifter

Personbeteckning

Adressuppgifter

E-postadress

Uppgifter om hälsotillstånd

Personliga kreditupplysningar

Andra uppgifter som sökanden har lämnat in

 

8. Radering av uppgifter

 

Uppgifterna sparas tills dess att den befattning, som arbetssökanden har sökt, har tillsatts. I ansökningsskedet har arbetssökanden kunnat bestämma om bolaget har rätt att använda sökandens ansökan för andra befattningar inom sex månader från det att ansökningstiden har gått ut. Om arbetssökanden dessutom har lämnat in en öppen ansökan till bolaget, sparar bolaget ansökan i högst sex månader.

 

9. Regelmässig utlämnande av uppgifter och översändande av uppgifter utanför EU eller EES

 

Vid behandlingen av personuppgifter kan den registeransvarige använda utomstående underleverantör eller leverantör som tillhandahåller programvarutjänster och som behandlar personuppgifterna för den registeransvariges räkning. Den registeransvarige ansvarar även då för att personuppgifterna behandlas lagenligt.

 

Uppgifter kan utlämnas till myndigheter med stöd av tvingande reglering.

 

Bolaget eller personuppgiftsbiträden som arbetar för bolaget översänder inte arbetssökandens personuppgifter utanför EU eller EES-området.

 

10. Beskrivning av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

 

Programmet för personaladministration är skyddat med brandmur, användarnamn och lösenord. Uppgifterna i registret kan endast behandlas av personer, som på grund av sina arbetsuppgifter har behörighet att göra det. Personer som behandlar personuppgifter har tystnadsplikt.

 

11. Den registrerades rättigheter

 

Den registrerade har rätt att kontrollera, vilka uppgifter om den registrerade som den registeransvarige har sparat i sitt register. Den registrerade kan skriftligen begära att få dessa uppgifter av den dataskyddsansvarige (punkt 2). Den registrerade har rätt att kräva att felaktiga eller föråldrade uppgifter rättas eller raderas. Den registrerade har även rätt att begränsa behandlingen av sina personuppgifter.

 

Arbetssökanden kan när som helst återkalla sitt samtycke genom att kontakta ovan nämnda dataskyddsansvarig (punkt 2) vid OK Indrivning Ab. Då raderar bolaget omedelbart arbetssökandens personuppgifter ur sitt register över arbetssökande.

 

Den registrerade har rätt att lämna in besvär till tillsynsmyndigheten om omständigheter som rör behandlingen av hans eller hennes personuppgifter.

 

12. Ändringar i dataskyddsbeskrivningen

 

Denna dataskyddsbeskrivning kan uppdateras, till exempel när bolaget ändrar sitt förfarande för behandling av personuppgifter och när myndigheternas anvisningar eller lagstiftningen ändrar. Denna dataskyddsbeskrivning har senast blivit uppdaterad den 24 maj 2018.