Eettiset ohjeet liikekumppaneille

1. Johdanto

B2 Impact ASA ja sen tytäryhtiöt (joista käytetään yhdessä nimitystä ”B2 Impact” tai ”Konserni” ja paikallinen tytäryhtiö, jäljempänä ”liiketoimintayksikkö”), ovat sitoutuneet olemaan ”luotettava ja innovatiivinen kumppani, joka aktiivisesti uudistaa luotonhallintatoimialaa kaikilla markkinoilla”, joilla konserni toimii.

B2 Impact toimii sen eettisten ohjeiden ja toimintaperiaatteiden mukaisesti, joissa määritellään konsernin perusarvot. Erityisesti, kun B2 Impact harjoittaa liiketoimintaa Liikekumppaneiden kanssa, se on sitoutunut muun muassa:

 • Toimimaan sovellettavien lakien, asetusten, käytäntöjen ja menettelyjen mukaisesti,
 • Toimimaan rehellisesti ja avoimesti,
 • Osoittamaan oikeudenmukaisuutta ja avoimuutta suhteessa yksilöihin ja järjestöihin,
 • Paljastamaan kaikki havaitut tai todelliset eturistiriidat,
 • Kannustamaan reilua ja avointa kilpailua samaan aikaan etsimällä vastinetta rahalle ja innovatiivisia ratkaisuja,
 • Ottamaan käyttöön hankintaprosesseja liiketoiminnan helpottamiseksi,
 • Suojaamaan ja estämään kaupallisen luottamuksellisen tiedon levittämisen,
 • Olemaan hyväksymättä taloudellisia tai muita hyötyjä mahdollisilta, nykyisiltä tai aiemmilta liikekumppaneilta,
 • Vastaamaan kohtuullisiin neuvonta- ja tietopyyntöihin, mukaan lukien tarjousselonteot ja
 • Tutkimaan valitukset.

B2 Impact odottaa liikekumppaneidensa toimivan vastaavien arvojen mukaisesti, harjoittavan liiketoimintaansa eettisesti ja toimivan rehellisesti.

2.  Tarkoitus, soveltamisala ja soveltaminen

Liikekumppaneiden eettisissä ohjeissa (joita kutsutaan ”eettisiksi ohjeiksi”) esitetään eettiset standardit, periaatteet ja toimintatavat, joita B2 Impact odottaa liikekumppaneiltaan harjoittaessaan liiketoimintaa B2 Impactin kanssa tai sen puolesta.

3.  Ilmoittaminen, raportointi ja vaatimustenvastaisuus

Nämä eettiset ohjeet on asetettava kaikkien liikekumppaneiden saataville. B2 Impact odottaa, että kaikki liikekumppanit noudattavat ja varmistavat kaikkien tässä esitettyjen arvojen noudattamisen harjoittaessaan liiketoimintaa B2 Impactin kanssa tai sen puolesta.

Liikekumppanien on viipymättä ilmoitettava B2 Impactin yhteyshenkilölleen tai B2 Impactin johdon jäsenelle näiden eettisten ohjeiden rikkomisesta ja/tai muusta korruptoituneesta, laittomasta tai epäeettisestä toiminnasta. Liikekumppanit voivat ilmoittaa havaituista tai epäillyistä väärinkäytöksistä käyttämällä B2 Impactin Whistleblowing -ilmoituskanavaa, joka löytyy osoitteesta: https://report.whistleb.com/fi/b2-impact.

.

B2 Impact pidättää oikeuden ryhtyä toimenpiteisiin varmistaakseen, että liikekumppanit noudattavat näitä eettisiä ohjeita. Jos näitä sääntöjä ei noudateta tai ilmenee muu korruptoitunut, laiton tai epäeettinen toiminta, B2 Impact pidättää oikeuden tehdä korjaavia toimia.

Näiden eettisten ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa muun muassa siihen, että B2 Impact:

 • Ei solmi liikesuhdetta liikekumppanien kanssa,
 • Keskeyttää tai irtisanoo olemassa olevat sopimukset liikekumppaneiden kanssa,
 • Aloittaa tutkinnan ja/tai
 • Siirtää tai ilmoittaa asiasta toimivaltaisille viranomaisille.

4. Määritelmät

Liikekumppanit – sisältää myyjät, asiakkaat, toimittajat, sijoittajat ja yleisemmin kaikki kolmannet osapuolet, joiden kanssa B2 Impact harjoittaa liiketoimintaa.

Asiakkaat – yritykset (pääasiassa pankit ja rahoitusyhtiöt, mutta myös teleoperaattorit, vähittäis- ja sähköyhtiöt), joille B2 Impact tarjoaa saataviin liittyviä palveluja ja toimivat niiden puolesta.

Työntekijät – kaikki B2 Impactin johtajat, toimihenkilöt, henkilöstö, vuokratyöntekijät, harjoittelijat, konsultit tai muut henkilöt, jotka työskentelevät tai työskentelivät liiketoimintayksikön palveluksessa tai työskentelevät muuten B2 Impactissa työsopimuksen kestosta, suhteen tyypistä tai maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

Sijoittajat – rahoitusyhteisöt, jotka sijoittavat saatavasalkkuihin yhdessä tai yhteistyössä B2 Impactin kanssa.

Toimittajat – kaikki luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt ja heidän työntekijänsä, edustajansa ja alihankkijansa, jotka toimittavat tavaroita ja palveluita B2 Impactille.

Myyjät – yritykset (pääasiassa pankit ja rahoitusyhtiöt, mutta myös teleoperaattorit, vähittäis- ja sähköyhtiöt), jotka myyvät saatavia B2 Impactille.

5.  Liikekumppaneilta odotetut arvot

B2 Impact odottaa liikekumppaneidensa noudattavan kaikkia etiikkaa koskevia lakisääteisiä vaatimuksia, mukaan lukien seuraavat:

Lakien noudattaminen

Liikekumppaneiden on noudatettava kaikkia sovellettavia lakeja, sääntöjä ja määräyksiä lainkäyttöalueilla, joilla ne toimivat.

Rahanpesu, korruptio ja muut vilpilliset toimet

Liikekumppanit eivät saa olla osallisena rahanpesurikoksiin tai korruptiotoimiin eivätkä kuluttajansuojaviranomaisten tai vastaavien järjestöjen pakotelistoilla tai ns. mustilla listoilla.

Kohtuuttomat ja loukkaavat käytännöt

Liikekumppanien on käytettävä oikeudenmukaisia hinnoittelukäytäntöjä ja perittävä kuluja tai korkoja, jotka ovat paikallisten lakien mukaisia. Liikekumppanit eivät saa käyttää lainaehtoja, joita voidaan pitää loukkaavina tai poikkeavina markkinakoroista, tarjota lyhytaikaisia kulutusluottoja korkeaa korkoa vastaan eivätkä harjoittaa aggressiivisia myynti- tai luotonantotoimintatapoja tuotteilleen tai palveluilleen tavalla, jota voidaan pitää kohtuuttomana.

Lahjat, vieraanvaraisuus ja muut edut

Liikekumppanit eivät saa milloinkaan tarjota sopimattomia taloudellisia tai muita etuja B2 Impactin Työntekijöille. B2 Impactin työntekijät eivät ole oikeutettuja pyytämään epäasianmukaisia taloudellisia tai muita etuja, ja heiden odotetaan kieltäytyvän tällaisista etuuksista.

Eturistiriidat

Eturistiriita voi syntyä, kun henkilön liiketoiminta ja henkilökohtaiset edut risteävät. Henkilökohtaisia etuja voivat olla henkilön omat ammatilliset ja taloudelliset edut sekä aiemmat ja nykyiset yhteydet muiden henkilöiden, ryhmien tai perheen kanssa. Liikekumppanien on välittömästi raportoitava B2 Impactille kaikista havaituista eturistiriidoista, olivatpa ne todellisia tai havaittuja.

Luottamuksellisuus ja immateriaalioikeudet

B2 Impactin tarjoamat tai kerätyt tiedot annetaan luottamuksellisesti, ellei toisin mainita tai tiedot ovat jo julkisia. Liikekumppanien tulee kunnioittaa B2 Impactin luottamuksellisuutta ja immateriaalioikeuksia.

Henkilötiedot

Liikekumppanien tulee noudattaa toiminnassaan B2 Impactia kohtaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) sääntöjä, periaatteita ja vaatimuksia.

Työterveys ja -turvallisuus

Liikekumppaneiden on tarjottava turvallinen työympäristö ja sisällytettävä liiketoimintaansa terveys- ja turvallisuusjohtamisen käytännöt. Heidän on noudatettava kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä, jotka liittyvät työ-, terveys- ja turvallisuusasioihin.

Työvoima ja ihmisoikeudet

Liikekumppaneiden on tarjottava oikeudenmukainen ja eettinen työpaikka ja toteutettava kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden toimitusketjuun kuuluvat yritykset eivät osallistu ihmisoikeusloukkauksiin.

Syrjimättömyys ja monimuotoisuus

Häirintää tai syrjintää, joka perustuu muun muassa rotuun, sukupuoleen, kansallisuuteen, etniseen alkuperään, ikään, seksuaaliseen suuntautumiseen, uskontoon, poliittiseen mielipiteeseen, ei suvaita.  Liikekumppaneiden on tarjottava työpaikka, jossa ei esiinny häirintää ja syrjintää, tarjottava yhtäläiset mahdollisuudet työssä ja edistettävä monimuotoisuutta organisaatiossaan.

Ympäristön kestävyys

Liikekumppaneiden on minimoitava toimintansa ympäristövaikutukset ja ylläpidettävä ympäristön kannalta vastuullisia toimintaperiaatteita ja käytäntöjä.

6.  Roolit ja vastuut

Näiden eettisten ohjeiden omistaja on Chief Legal, Compliance & HR Officer.

Jokainen paikallinen toimitusjohtaja vastaa näiden eettisten ohjeiden paikallisen täytäntöönpanon ja soveltamisen varmistamisesta liiketoimintayksikössään.

7. Tarkistaminen

Näiden eettisten ohjeiden jatkuvan soveltuvuuden, riittävyyden ja tehokkuuden varmistamiseksi Chief Legal, Compliance & HR Officer tarkistaa ja päivittää ohjeistusta tarvittaessa vuosittain.

Konsernin kestävän kehityksen komitea, konsernin sisäinen auditoija tai Chief Brand & Sustainability Officer voivat tehdä ehdotuksia näiden eettisten ohjeiden parantamiseksi tai edistämiseksi. Kaikki muutokset näihin eettisiin ohjeisiin on asetettava liikekumppaneiden saataville.