Eettiset ohjeet liikekumppaneille

1. Johdanto

B2Holding ASA ja sen tytäryhtiöt (joista käytetään yhdessä nimitystä ”B2Holding” tai ”Konserni” ja paikallinen tytäryhtiö, jäljempänä ”liiketoimintayksikkö”), ovat sitoutuneet olemaan ”luotettava ja innovatiivinen kumppani, joka aktiivisesti uudistaa luotonhallintatoimialaa kaikilla markkinoilla”, joilla konserni toimii.

B2Holding toimii sen eettisten ohjeiden ja toimintaperiaatteiden mukaisesti, joissa määritellään konsernin perusarvot. Erityisesti, kun B2Holding harjoittaa liiketoimintaa Liikekumppaneiden kanssa, se on sitoutunut muun muassa:

 • Toimimaan sovellettavien lakien, asetusten, käytäntöjen ja menettelyjen mukaisesti,
 • Toimimaan rehellisesti ja avoimesti,
 • Osoittamaan oikeudenmukaisuutta ja avoimuutta suhteessa yksilöihin ja järjestöihin,
 • Paljastamaan kaikki havaitut tai todelliset eturistiriidat,
 • Kannustamaan reilua ja avointa kilpailua samaan aikaan etsimällä vastinetta rahalle ja innovatiivisia ratkaisuja,
 • Ottamaan käyttöön hankintaprosesseja liiketoiminnan helpottamiseksi,
 • Suojaamaan ja estämään kaupallisen luottamuksellisen tiedon levittämisen,
 • Olemaan hyväksymättä taloudellisia tai muita hyötyjä mahdollisilta, nykyisiltä tai aiemmilta liikekumppaneilta,
 • Vastaamaan kohtuullisiin neuvonta- ja tietopyyntöihin, mukaan lukien tarjousselonteot ja
 • Tutkimaan valitukset.

B2Holding odottaa liikekumppaneidensa toimivan vastaavien arvojen mukaisesti, harjoittavan liiketoimintaansa eettisesti ja toimivan rehellisesti.

2.  Tarkoitus, soveltamisala ja soveltaminen

Liikekumppaneiden eettisissä ohjeissa (joita kutsutaan ”eettisiksi ohjeiksi”) esitetään eettiset standardit, periaatteet ja toimintatavat, joita B2Holding odottaa liikekumppaneiltaan harjoittaessaan liiketoimintaa B2Holdingin kanssa tai sen puolesta.

3.  Ilmoittaminen, raportointi ja vaatimustenvastaisuus

Nämä eettiset ohjeet on asetettava kaikkien liikekumppaneiden saataville. B2Holding odottaa, että kaikki liikekumppanit noudattavat ja varmistavat kaikkien tässä esitettyjen arvojen noudattamisen harjoittaessaan liiketoimintaa B2Holdingin kanssa tai sen puolesta.

Liikekumppanien on viipymättä ilmoitettava B2Holdingin yhteyshenkilölleen tai B2Holdingin johdon jäsenelle näiden eettisten ohjeiden rikkomisesta ja/tai muusta korruptoituneesta, laittomasta tai epäeettisestä toiminnasta. Liikekumppanit voivat ilmoittaa havaituista tai epäillyistä väärinkäytöksistä käyttämällä B2Holdingin Whistleblowing -ilmoituskanavaa, joka löytyy osoitteesta: https://report.whistleb.com/b2holding.

B2Holding pidättää oikeuden ryhtyä toimenpiteisiin varmistaakseen, että liikekumppanit noudattavat näitä eettisiä ohjeita. Jos näitä sääntöjä ei noudateta tai ilmenee muu korruptoitunut, laiton tai epäeettinen toiminta, B2Holding pidättää oikeuden tehdä korjaavia toimia.

Näiden eettisten ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa muun muassa siihen, että B2Holding:

 • Ei solmi liikesuhdetta liikekumppanien kanssa,
 • Keskeyttää tai irtisanoo olemassa olevat sopimukset liikekumppaneiden kanssa,
 • Aloittaa tutkinnan ja/tai
 • Siirtää tai ilmoittaa asiasta toimivaltaisille viranomaisille.

4. Määritelmät

Liikekumppanit – sisältää myyjät, asiakkaat, toimittajat, sijoittajat ja yleisemmin kaikki kolmannet osapuolet, joiden kanssa B2Holding harjoittaa liiketoimintaa.

Asiakkaat – yritykset (pääasiassa pankit ja rahoitusyhtiöt, mutta myös teleoperaattorit, vähittäis- ja sähköyhtiöt), joille B2Holding tarjoaa saataviin liittyviä palveluja ja toimivat niiden puolesta.

Työntekijät – kaikki B2Holdingin johtajat, toimihenkilöt, henkilöstö, vuokratyöntekijät, harjoittelijat, konsultit tai muut henkilöt, jotka työskentelevät tai työskentelivät liiketoimintayksikön palveluksessa tai työskentelevät muuten B2Holdingissa työsopimuksen kestosta, suhteen tyypistä tai maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

Sijoittajat – rahoitusyhteisöt, jotka sijoittavat saatavasalkkuihin yhdessä tai yhteistyössä B2Holdingin kanssa.

Toimittajat – kaikki luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt ja heidän työntekijänsä, edustajansa ja alihankkijansa, jotka toimittavat tavaroita ja palveluita B2Holdingille.

Myyjät – yritykset (pääasiassa pankit ja rahoitusyhtiöt, mutta myös teleoperaattorit, vähittäis- ja sähköyhtiöt), jotka myyvät saatavia B2Holdingille.

5.  Liikekumppaneilta odotetut arvot

B2Holding odottaa liikekumppaneidensa noudattavan kaikkia etiikkaa koskevia lakisääteisiä vaatimuksia, mukaan lukien seuraavat:

Lakien noudattaminen

Liikekumppaneiden on noudatettava kaikkia sovellettavia lakeja, sääntöjä ja määräyksiä lainkäyttöalueilla, joilla ne toimivat.

Rahanpesu, korruptio ja muut vilpilliset toimet

Liikekumppanit eivät saa olla osallisena rahanpesurikoksiin tai korruptiotoimiin eivätkä kuluttajansuojaviranomaisten tai vastaavien järjestöjen pakotelistoilla tai ns. mustilla listoilla.

Kohtuuttomat ja loukkaavat käytännöt

Liikekumppanien on käytettävä oikeudenmukaisia hinnoittelukäytäntöjä ja perittävä kuluja tai korkoja, jotka ovat paikallisten lakien mukaisia. Liikekumppanit eivät saa käyttää lainaehtoja, joita voidaan pitää loukkaavina tai poikkeavina markkinakoroista, tarjota lyhytaikaisia kulutusluottoja korkeaa korkoa vastaan eivätkä harjoittaa aggressiivisia myynti- tai luotonantotoimintatapoja tuotteilleen tai palveluilleen tavalla, jota voidaan pitää kohtuuttomana.

Lahjat, vieraanvaraisuus ja muut edut

Liikekumppanit eivät saa milloinkaan tarjota sopimattomia taloudellisia tai muita etuja B2Holdingin Työntekijöille. B2Holdingin työntekijät eivät ole oikeutettuja pyytämään epäasianmukaisia taloudellisia tai muita etuja, ja heiden odotetaan kieltäytyvän tällaisista etuuksista.

Eturistiriidat

Eturistiriita voi syntyä, kun henkilön liiketoiminta ja henkilökohtaiset edut risteävät. Henkilökohtaisia etuja voivat olla henkilön omat ammatilliset ja taloudelliset edut sekä aiemmat ja nykyiset yhteydet muiden henkilöiden, ryhmien tai perheen kanssa. Liikekumppanien on välittömästi raportoitava B2Holdingille kaikista havaituista eturistiriidoista, olivatpa ne todellisia tai havaittuja.

Luottamuksellisuus ja immateriaalioikeudet

B2Holdingin tarjoamat tai kerätyt tiedot annetaan luottamuksellisesti, ellei toisin mainita tai tiedot ovat jo julkisia. Liikekumppanien tulee kunnioittaa B2Holdingin luottamuksellisuutta ja immateriaalioikeuksia.

Henkilötiedot

Liikekumppanien tulee noudattaa toiminnassaan B2Holdingia kohtaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) sääntöjä, periaatteita ja vaatimuksia.

Työterveys ja -turvallisuus

Liikekumppaneiden on tarjottava turvallinen työympäristö ja sisällytettävä liiketoimintaansa terveys- ja turvallisuusjohtamisen käytännöt. Heidän on noudatettava kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä, jotka liittyvät työ-, terveys- ja turvallisuusasioihin.

Työvoima ja ihmisoikeudet

Liikekumppaneiden on tarjottava oikeudenmukainen ja eettinen työpaikka ja toteutettava kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden toimitusketjuun kuuluvat yritykset eivät osallistu ihmisoikeusloukkauksiin.

Syrjimättömyys ja monimuotoisuus

Häirintää tai syrjintää, joka perustuu muun muassa rotuun, sukupuoleen, kansallisuuteen, etniseen alkuperään, ikään, seksuaaliseen suuntautumiseen, uskontoon, poliittiseen mielipiteeseen, ei suvaita.  Liikekumppaneiden on tarjottava työpaikka, jossa ei esiinny häirintää ja syrjintää, tarjottava yhtäläiset mahdollisuudet työssä ja edistettävä monimuotoisuutta organisaatiossaan.

Ympäristön kestävyys

Liikekumppaneiden on minimoitava toimintansa ympäristövaikutukset ja ylläpidettävä ympäristön kannalta vastuullisia toimintaperiaatteita ja käytäntöjä.

6.  Roolit ja vastuut

Näiden eettisten ohjeiden omistaja on Chief Legal, Compliance & HR Officer.

Jokainen paikallinen toimitusjohtaja vastaa näiden eettisten ohjeiden paikallisen täytäntöönpanon ja soveltamisen varmistamisesta liiketoimintayksikössään.

7. Tarkistaminen

Näiden eettisten ohjeiden jatkuvan soveltuvuuden, riittävyyden ja tehokkuuden varmistamiseksi Chief Legal, Compliance & HR Officer tarkistaa ja päivittää ohjeistusta tarvittaessa vuosittain.

Konsernin kestävän kehityksen komitea, konsernin sisäinen auditoija tai Chief Brand & Sustainability Officer voivat tehdä ehdotuksia näiden eettisten ohjeiden parantamiseksi tai edistämiseksi. Kaikki muutokset näihin eettisiin ohjeisiin on asetettava liikekumppaneiden saataville.