Etiska riktlinjer för affärspartners

1. Inledning

B2 Impact ASA och dess dotterbolag (som gemensamt benämns ”B2 Impact” eller ”Koncernen” och det lokala dotterbolaget, nedan kallat “affärsenheten”), har förbundit sig att vara “en pålitlig och innovativ samarbetspartner, som aktivt förnyar kredithanteringsbranschen på alla marknader”, där koncernen är verksam.

B2 Impact arbetar i enlighet med sina etiska riktlinjer och policyer, som fastställer koncernens kärnvärden. Särskilt när B2 Impact utövar affärsverksamhet med Affärspartners förbinder de sig bland annat till:

 • Att agera i enlighet med gällande lagar, förordningar, praxis och förfaranden,
 • Agera ärligt och öppet,
 • Vara rättvis och transparent i förhållande till individer och organisationer,
 • Avslöja alla upplevda eller verkliga intressekonflikter,
 • Uppmuntra rättvis och öppen konkurrens genom att samtidigt söka valuta för pengarna och innovativa lösningar,
 • Ta i bruk upphandlingsprocesser för att underlätta verksamheten,
 • Skydda och förhindra spridning av kommersiell konfidentiell information,
 • Att inte acceptera ekonomiska eller andra fördelar från potentiella, nuvarande eller tidigare affärspartners,
 • Att svara på rimliga förfrågningar om råd och information, inklusive anbudsredogörelser och
 • Undersöka klagomål.

B2 Impact förväntar sig att deras affärspartners agerar enligt liknande värden, bedriver sin verksamhet etiskt och agerar ärligt.

2. Syfte, tillämpningsområde och tillämpning

I de etiska riktlinjerna för affärspartners (som kallas för ”etiska riktlinjer”), presenteras etiska standarder, principer och praxis, som B2 Impact förväntar sig av sina affärspartners när de gör affärer med B2 Impact eller på uppdrag av B2 Impact.

3. Anmälan, rapportering och överträdelse

De här etiska riktlinjerna ska finnas tillgängliga för alla affärspartners. B2 Impact förväntar sig att alla affärspartners följer och säkerställer att alla de värden som presenteras här efterföljs vid samarbete med B2 Impact eller på uppdrag av B2 Impact.

Affärspartners ska omedelbart underrätta sin kontaktperson på B2 Impact eller medlem av B2 Impacts ledning om överträdelse av dessa etiska riktlinjer och/eller andra korrupta, olagliga eller oetiska handlingar. Affärspartners kan anmäla om iakttagna eller misstänkta missbruk via B2 Impacts Whistleblowing- kanal som finns på https://report.whistleb.com/sv/b2-impact.

B2 Impact förbehåller sig rätten att vidta åtgärder för att säkerställa att affärspartners följer dessa etiska riktlinjer. Om dessa regler inte följs eller annat korrupt, olagligt eller oetiskt förfarande uppstår, förbehåller sig B2 Impact rätten att vidta korrigerande åtgärder.

Underlåtenhet att följa dessa etiska riktlinjer kan bland annat leda till att B2 Impact:

 • Inte ingår affärsförbindelse med affärspartners,
 • Avbryter eller säger upp befintliga avtal med affärspartners,
 • Inleder en utredning och/eller
 • Överlåter eller underrättar behöriga myndigheter om ärendet.

4. Definitioner

Affärspartners – inkluderar försäljare, kunder, leverantörer, investerare och mer generellt alla tredje parter som B2 Impact gör affärer med.

Kunder – företag (huvudsakligen banker och finansieringsbolag, men även teleoperatörer, detaljhandels- och elbolag), som B2 Impact erbjuder fordringstjänster och agerar på uppdrag av.

Arbetstagare – alla B2 Impacts chefer, tjänstemän, personal, inhyrd personal, praktikanter, konsulter eller övriga personer, som arbetar eller arbetade i en affärsenhet eller på annat sätt arbetar för B2 Impact oavsett anställningens längd, typ av förhållande eller geografiskt läge.

Investerare – finansieringsbolag, som gemensamt eller i samarbete med B2 Impact investerar i fordringsportföljer.

Leverantörer – alla fysiska eller juridiska personer och deras anställda, representanter och underleverantörer, som levererar varor eller tjänster åt B2 Impact.

Försäljare – företag (huvudsakligen banker och finansieringsbolag, men även teleoperatörer, detaljhandels- och elbolag) som säljer fordringar till B2 Impact.

5. Värden som förväntas av affärspartners

B2 Impact förväntar sig att deras affärspartners följer alla lagstadgade krav gällande etik, inklusive följande:

Efterföljande av lagar

Affärspartners måste följa alla tillämpliga lagar, regler och förordningar inom den jurisdiktion där de är verksamma.

Penningtvätt, korruption och övrig bedräglig verksamhet

Affärspartners får inte vara inblandade i penningtvättsbrott eller korrupta handlingar och inte heller finnas på konsumentskyddsmyndighetens eller motsvarande organisationers sanktionslistor eller s.k. svarta listor.

Orimlig och skadlig praxis

Affärspartners måste använda rättvis prissättningspraxis och uppbära utgifter eller räntor som följer de lokala lagarna. Affärspartners får inte använda lånevillkor som kan betraktas som skadliga eller avvikande från marknadsräntorna, erbjuda kortfristiga konsumentlån mot höga räntor  eller utöva aggressiv försäljnings- eller kreditgivningspraxis för sina produkter eller tjänster på ett sätt som kan anses vara orimligt.

Gåvor, gästfrihet och övriga förmåner

Affärspartners får aldrig erbjuda olämpliga ekonomiska eller andra förmåner till B2 Impacts Anställda. B2 Impacts anställda är inte berättigade att begära olämpliga ekonomiska eller andra förmåner, och de förväntas avböja sådana förmåner.

Intressekonflikter

Intressekonflikter kan uppstå när personens verksamhet och personliga förmåner står i strid med varandra. Personliga förmåner kan vara personens egna yrkesmässiga och ekonomiska förmåner samt tidigare och nuvarande kontakter med andra personer, grupper eller familj. Affärspartners måste omedelbart rapportera alla intressekonflikter till B2 Impact, oavsett om de är verkliga eller upplevda.

Sekretess och immateriella rättigheter

Informationen som B2 Impact tillhandahåller eller samlar in överlåts konfidentiellt, såtillvida inget annat anges eller om informationen redan är offentlig. Affärspartners ska respektera B2 Impacts sekretess och immateriella rättigheter.

Personuppgifter

Affärspartners ska i sin verksamhet gentemot B2 Impact följa reglerna, principerna och kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Arbetshälsa- och säkerhet

Affärspartners måste tillhandahålla en säker arbetsmiljö och inkludera hälso- och säkerhetsledningsrutiner i sin verksamhet. De måste följa alla tillämpliga lagar och förordningar, som gäller arbets-, hälso- och säkerhetsfrågor.

Arbetskraft och mänskliga rättigheter

Affärspartners måste tillhandahålla en rättvis och etisk arbetsplats och vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att företagen som ingår i deras leveranskedja inte är delaktiga i kränkningar av mänskliga rättigheter.

Icke-diskriminering och mångfald

Trakasserier eller diskriminering på grund av bland annat ras, kön, nationalitet, etniskt ursprung, ålder, sexuell orientering, tro, politisk åsikt, tolereras inte.  Affärspartners måste tillhandahålla en arbetsplats utan trakasserier och diskriminering, erbjuda lika möjligheter i arbetet och främja mångfald inom sin organisation.

Miljövänlig hållbarhet

Affärspartners måste minimera miljöpåverkan från sin verksamhet och upprätthålla för miljön hållbara verksamhetsprinciper och rutiner.

6. Roller och ansvarsområden

Ansvarig för dessa etiska riktlinjer är Chief Legal, Compliance & HR Officer.

Alla lokala verksamhetsdirektörer ansvarar för att säkerställa att dessa etiska riktlinjer implementeras och tillämpas lokalt inom den egna affärsenheten.

7. Verifiering

För att säkerställa kontinuerlig tillämplighet, tillräcklighet och effektivitet för dessa etiska riktlinjer, granskar och uppdaterar Chief Legal, Compliance & HR Officer riktlinjerna vid behov årligen.

Koncernens kommitté för hållbar utveckling, koncernens interna kvalitetsrevisor eller Chief Brand & Sustainability Officer kan upprätta förslag för att förbättra eller främja dessa etiska riktlinjer. Alla ändringar i dessa etiska riktlinjer ska göras tillgängliga för affärspartners.