Uusi perintälaki astuu voimaan 1.5.2022

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esittämät muutokset perintälakiin ja uusi perintälaki astuu voimaan 1.5.2022. Lakiuudistuksen päätarkoitus on turvata perintäkulujen kohtuullinen taso myös yritysperinnässä ja lisätä velallisten yhdenmukaista kohtelua. Muutokset perustuvat pitkälti yrityssaatavien osalta jo tällä hetkellä voimassa olevaan väliaikaiseen perintälakiin, kuitenkin muutamia kohtia tarkentaen. Uusi perintälaki mahdollistaa myös perintäkirjeiden toimittamisen sähköisesti perinteisen kirjepostin sijaan.

Kannettava tietokone, kupillinen kahvia ja silmälasit pöydällä.

Perintälain (10§) keskeisimmät muutokset 1.5.2022 alkaen:

Perintätoimien aikaraja 

Yritysperinnässä maksuvaatimuksista saa vaatia perintäkuluja velalliselta vain, jos edellisen maksumuistutuksen tai maksuvaatimuksen lähetyksestä on kulunut vähintään 10 päivää.

Muistutuskulujen enimmäismäärät yrityssaatavissa

 • Maksumuistutukselle on asetettu 12 euron enimmäiskulu
 • Vakiokorvauksen määrä pysyy ennallaan ja saa olla enintään 40 euroa per erääntynyt lasku. 

Perintäkulujen enimmäismäärät yrityssaatavissa

 • Perintäkulut on porrastettu pääoman suuruuden mukaan ja perintäkuluja saa vaatia
 • enintään 50 euroa, pääoman ollessa enintään 500 euroa (tai jos saatava on suoraan ulosottokelpoinen)
 • enintään 70 euroa, pääoman ollessa yli 500 euroa, mutta enintään 2 500 euroa
 • enintään 90 euroa, pääoman ollessa yli 2 500 euroa, mutta enintään 10 000 euroa
 • enintään 110 euroa, pääoman ollessa yli 10 000 euroa
 • seuraavista maksuvaatimuksista saa saman saatavan osalta periä enintään puolet ensimmäisen maksuvaatimukset kuluista

Trattaperintä

Kun perinnässä käytetään trattaa, kuluja saa veloittaa

 • enintään 110 euroa, pääoman ollessa enintään 500 euroa (tai jos saatava on suoraan ulosottokelpoinen)
 • enintään 125 euroa, pääoman ollessa yli 500 euroa, mutta enintään 2 500 euroa
 • enintään 140 euroa, pääoman ollessa yli 2 500 euroa, mutta enintään 10 000 euroa
 • enintään 155 euroa, pääoman ollessa yli 10 000 euroa

Maksusuunnitelma

Maksusuunnitelman laatimisesta kuluja voi veloittaa enintään:

 • 30 euroa, jos saatavan pääoma on enintään 500 euroa tai maksusuunnitelma käsittää enintään neljä maksuerää (tai jos saatava on ulosottokelpoinen)
 • 45 euroa, jos saatavan pääoma on yli 500 euroa mutta enintään 2 500 euroa ja maksusuunnitelma käsittää enemmän kuin neljä maksuerää
 • 60 euroa, jos saatavan pääoma on yli 2 500 euroa mutta enintään 10 000 euroa ja maksusuunnitelma käsittää enemmän kuin neljä maksuerää
 • 75 euroa, jos saatavan pääoma on yli 10 000 euroa ja maksusuunnitelma käsittää enemmän kuin neljä maksuerää
 • maksusuunnitelman seitsemännestä (7) maksuerästä lukien saa veloittaa 5 euroa/maksuerä, jos maksusuunnitelman on sovittu käsittävän enemmän kuin kuusi (6) maksuerää

Maksuajan pidennys

Velallisen pyynnöstä tehdyn maksuajan pidennyksestä kuluja saa veloittaa enintään 10 euroa.

Konkurssiuhka

Konkurssiuhkaisesta maksukehotuksesta saa veloittaa enintään 100 euroa sekä mainitun maksukehotuksen todisteellisesta tiedoksiantamisesta aiheutuvat todelliset kulut.

Kokonaiskuluvastuu yritysperinnässä

 • enintään 250 euroa, pääoman ollessa enintään 500 euroa
 • enintään 470 euroa, pääoman ollessa yli 500 euroa, mutta enintään 2 500 euroa
 • enintään 550 euroa, pääoman ollessa yli 2 500 euroa, mutta enintään 10 000 euroa
 • enintään 620 euroa, pääoman ollessa yli 10 000 euroa
 • enintään 214 euroa jos saatava on suoraan ulosottokelpoinen tai, jos on käytetty 10 e §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitettua maksukehotusta, perintäkuluja saa vaatia yhteensä enintään 314 euroa

Perintäkirjeiden toimittaminen sähköisesti

Maksuvaatimukset sekä trattaa edeltävän maksumuistutuksen saa jatkossa toimittaa velalliselle myös muulla pysyvällä tavalla, kuten sähköisesti, seuraavin ehdoin:

 • Velallisen ollessa yritys, maksuvaatimus ja trattaa edeltävä maksumuistutus voidaan toimittaa sähköisesti, mikäli tämä on ollut vakiintunut tapa toimeksiantajan ja velallisyrityksen välillä tai mikäli velallisyritys on antanut suostumuksensa tällaisen tavan käyttämiseen 
 • Velallisen ollessa kuluttaja, maksuvaatimus voidaan toimittaa sähköisesti, mikäli velallinen on antanut tähän nimenomaisen suostumuksensa.  Suostumus on voimassa enintään 12 kuukautta kerrallaan