Velan vanhentuminen

Vaikka velan yleinen vanhentumisaika on kolme vuotta, velan lopullinen vanhentumisaika saattaa olla huomattavasti pidempi. Velkojan on nimittäin mahdollista katkaista velan vanhentuminen erilaisilla toimenpiteillä. Velan vanhentumisaikaan vaikuttaa myös se, minkä tyyppinen velka on kyseessä. Tässä blogissa selvitämme yksityiskohtaisesti, kuinka erilaiset velat vanhentuvat.

Julkisoikeudellinen vai yksityisoikeudellinen velka?

Ensimmäinen velan vanhentumiseen vaikuttava seikka on se, mistä velka on syntynyt. 

Julkisen puolen velat, kuten esim. päivähoito-, terveydenhoito- ja elatusvelat sekä pysäköintivirhemaksut vanhentuvat aina viidessä vuodessa. Näitä velkoja kutsutaan julkisoikeudellisiksi veloiksi. Tämä koskee myös lakisääteisiä vakuutuksia, kuten liikennevakuutusta. 

Vanhentumisen määräajan laskeminen alkaa sen vuoden päättymisestä, jonka aikana velka on määrätty tai pantu maksuun.

Yksityisen puolen velkojen, kuten lainojen, erääntyneiden laskujen tai osamaksujen vanhentumiseen taas voi mennä 3–25 vuotta. Näitä velkoja kutsutaan yksityisoikeudellisiksi veloiksi.

On tärkeää kuitenkin huomioida, että yksityisoikeudellinen velka vanhentuu kolmessa vuodessa ainoastaan siinä tapauksessa, että vanhentumista ei katkaista esimerkiksi muistuttamalla velasta. 

Perehdytään seuraavaksi tarkemmin yksityishenkilöiden yksityisoikeudellisten, sopimukseen perustuvien rahavelkojen vanhentumiseen.

Näin yksityisoikeudellisen velan vanhentuminen voidaan katkaista

Yksityisoikeudellisen velan yleinen vanhentumisaika voidaan katkaista erilaisilla toimenpiteillä. Nämä toimenpiteet määrittelee laki velan vanhentumisesta. 

 Toimenpiteitä ovat muun muassa:

  • velkojan lähettämä muistutus velasta
  • maksujärjestelyistä sopiminen. 

Jos velan vanhentuminen katkaistaan millä tahansa laissa säädetyllä tavalla, vanhentumisajan laskeminen alkaa alusta

Kaikki velan vanhentumisen katkaisevat toimenpiteet voit tarkastaa Finlexin sivuilta

Velka, johon ei ole haettu velkomustuomiota

Jos velalle ei ole haettu velkomustuomiota, sen yleinen vanhentumisaika on kolme vuotta. Aiemmin mainituilla toimilla velan vanhentuminen voidaan kuitenkin katkaista, jolloin alkaa uusi kolmevuotissykli.

Laissa on määritelty myös lopullinen vanhentumisaika, jolloin velka vanhentuu katkaisemistoimenpiteistä huolimatta. Yksityishenkilön sopimukseen perustuva rahavelka vanhentuu lopullisesti 20 vuoden kuluttua velan alkuperäisestä eräpäivästä. Jos myös velkoja on yksityishenkilö, velan lopullinen vanhentumisaika on 25 vuotta

Velka, johon on haettu velkomustuomio

Mikäli velkoja on hakenut velalle käräjäoikeuden tuomion, velan yleinen vanhentumisaika on viisi vuotta. Velkomustuomio tarkoittaa, että tuomioistuin antaa tuomion tai yksipuolisen tuomion, joka voidaan siirtää ulosottoon täytäntöönpanoa varten. 

Jos vanhentumisaika katkaistaan esimerkiksi siirtämällä tuomio ulosottoon täytäntöönpantavaksi, alkaa uusi viisivuotissykli. 

Velan lopullinen vanhentumisaika lasketaan velkomustuomion antamisesta tai velan erääntymisestä. Vanhentuminen toteutuu sen mukaan, kumpi ajankohta saavutetaan ensin. Velan lopullinen vanhentumisaika on 15–20 vuotta seuraavien riippuen seuraavista asioista:

  • Jos velallinen on yksityishenkilö, velka vanhentuu lopullisesti 15 vuoden kuluttua päätöksen päiväyksestä. 
  • Jos velkoja on yksityishenkilö, tai velka johtuu rikoksesta, josta velallinen on tuomittu vankeuteen, valvontarangaistukseen tai yhdyskuntapalveluun, velan lopullinen vanhentumisaika on 20 vuotta.

Haluatko tarkistaa oman velkasi tilanteen?

Voit tarkistaa OK Perinnässä olevan velkasi tiedot ja tilanteen Oma OK-palvelusta. Samasta osoitteesta näet myös sinulle lähetetyt muistutukset, jotka katkaisevat velan vanhentumisen.

Valitettavasti ei ole olemassa yksittäistä tietolähdettä, josta voisi tarkistaa kaikki velat kerralla. Tästä blogista saat kuitenkin tiedot siitä, mistä lähteistä omat velkatiedot pystyy selvittämään.

Jos mietit, kuinka perintä etenee ja millaisia ratkaisuja eri tilanteisiin on olemassa, kannattaa sinun kurkata kirjoitus perinnän etenemisestä.