Den nya indrivningslagen träder i kraft 1.5.2022

Riksdagen har godkänt regeringens förslag till ändringar i indrivningslagen och den nya indrivningslagen träder i kraft 1.5.2022. Lagförnyelsen görs i huvudsak för att garantera en skälig nivå på indrivningskostnaderna även vid företagsindrivning och att öka gäldenärernas likvärdiga behandling. Ändringarna baserar sig på den tillfälliga indrivningslagen som är i kraft för tillfället, med undantag för några punkter som preciserats. Den nya indrivningslagen gör det möjligt att leverera brev elektroniskt i stället för den traditionella posten.

Indrivningslagens (10§) mest centrala ändringar from.  1.5.2022: 

Tidsfristen för indrivningsåtgärder   

Då gäldenären är ett företag får indrivningskostnader krävas endast om det gått minst 10 dagar sedan föregående betalningspåminnelse eller betalningskrav sänts. 

Maximibelopp för indrivningskostnader  

 • För betalningspåminnelse har ett maximibelopp på 12 eurotillsatts  
 • Standardersättningen förblir högst 40 euro per fordran som förfallit.

Indrivningskostnaderna har graderats enligt kapitalets storlek och får krävas enligt följande

 • högst 50 euro då kapitalet är högst 500 euro (eller om fordran är direkt utmätningsbar) 
 • högst 70 euro, då kapitalet överstiger 500 euro, men är högst 2 500 euro 
 • högst 90 euro, då kapitalet överstiger 2 500 euro, men är högst 10 000 euro 
 • högst 110 euro, då kapitalet är över 10 000 euro 
 • för följande betalningskrav som gäller samma fordran får man kräva högst hälften av kostnaderna som finns i det första betalningskravet 

Trattaindrivning 

Då indrivningen sker med tratta kan kostnader debiteras enligt följande 

 • högst 110 euro, då kapitalet är högst 500 euro (eller om fordran är direkt utmätningsbar) 
 • högst 125 euro, då kapitalet är över 500 euro, men högst 2 500 euro 
 • högst 140 euro, då kapitalet är över 2 500 euro, men högst 10 000 euro 
 • högst 155 euro, då kapitalet är över 10 000 euro 

Betalningsplan 

För uppgörande av en betalningsplan kan kostnader krävas högst  

 • 30 euro, då fordrans kapital är högst 500 euro eller betalningsplanen omfattar högst fyra betalningsrater (eller om fordran är direkt utmätningsbar) 
 • 45 euro, då fordrans kapital är över 500 euro, men högst 2 500 euro och betalningsplanen omfattar fler än fyra betalningsrater  
 • 60 euro, då fordrans kapital är över 2 500 euro, men högst 10 000 euro och betalningsplanen omfattar fler än fyra betalningsrater  
 • 75 euro, då fordrans kapital är över 10 000 euro och betalningsplanen omfattar fler än fyra betalningsrater  
 • från och med den sjunde (7) betalningsraten får man kräva 5 euro/betalningsrat om betalningsplanen omfattar fler än sex (6) betalningsrater  

Förlängning av betalningstiden 

En kostnad på högst 10 euro kan debiteras då betalningstiden förlängs på gäldenärens begäran.  

Konkurshot 

För ett betalningskrav med konkurshot får kostnader debiteras högst 100 euro och de verkliga kostnader som uppstått vid bevislig delgivning. 

Kostnadstak vid företagsindrivning 

 • högst 250 euro, då kapitalet är under 500 euro 
 • högst 470 euro, då kapitalet är över 500 euro, men under 2 500 euro 
 • högst 550 euro, då kapitalet är över 2 500 euro, men under 10 000 euro  
 • högst 620 euro, då kapitalet är över 10 000 euro 
 • högst 214 euro om fordran är direkt utmätningsbar eller om man använt ett betalningskrav i enlighet med 10 e § 1 momentets 8 punkt, får indrivningskostnad sammanlagt krävas högst 314 euro  

Elektronisk leverans av indrivningsbrev 

Betalningskraven och betalningspåminnelser före trattaindrivning får i fortsättningen levereras på annat bestående sätt, tex. elektroniskt, enligt följande villkor 

 • då gäldenären är ett företag kan betalningskraven sändas elektroniskt utan medgivande, om sättet att uträtta ärenden elektroniskt är befäst uppdragsgivaren och gäldenärsföretaget emellan  
 • då gäldenären är en konsument kan betalningskraven sändas elektroniskt endast med gäldenärens medgivande. Medgivandet är i kraft högst 12 månader