Den temporära ändringen i indrivningslagen träder i kraft 1.1.2021

Den temporära indrivningslagen träder i kraft 1.1.2021 och gäller till 30.6.2021. Lagen tillämpas på indrivningsåtgärder som vidtas under lagens giltighetstid. 

Kannettava tietokone, kupillinen kahvia ja silmälasit pöydällä.

Den temporära ändringen i indrivningslagen träder i kraft 1.1.2021. Enligt regeringens proposition är syftet att underlätta situationen för företag som på grund av covid-19-epidemin befinner sig i ekonomiska svårigheter genom att begränsa indrivningsåtgärderna och kostnaderna. Den temporära indrivningslagen träder i kraft 1.1.2021 och gäller till 30.6.2021. Lagen tillämpas på indrivningsåtgärder som vidtas under lagens giltighetstid. 

Ändringarna som nämns i detta meddelande kräver inga åtgärder av er. 

I den temporära indrivningslagen fogas bestämmelser om maximibeloppet för de kostnader som tas ut för enskilda indrivningsåtgärder och ett totalkostnadsansvar. Även indrivningsåtgärderna begränsas. 

De mest centrala ändringarna då det gäller åtgärder som används vid företagsindrivning är följande: 

 • Maximibeloppet för en betalningspåminnelse är 10 euro
   
 • Indrivningskostnaderna är graderade enligt kapitalet. Om kapitalet är
  – högst 500 euro, kan man för betalningskravet debitera högst 50 euro
  – är över 500 euro, kan man för betalningskravet debitera högst 80 euro
  – för följande betalningskrav får debiteras högst hälften av indrivningskostnaderna i det första betalningskravet
   
 • Indrivning med tratta, som ofta används vid företagsinkasso, begränsas
  – 
  Indrivning med tratta förbjuds temporärt om gäldenären är en privatperson, enskild näringsidkare, öppet bolag eller kommanditbolag. Tratta kan användas då gäldenären är ett aktiebolag, men trattan får dock inte offentliggöras eller anmälas för anteckning i kreditupplysningsregistret, om bolaget före trattan offentliggörs eller antecknas i kreditupplysningsregistret meddelar, att aktiebolagets omsättning under den senaste räkenskapsperioden understiger 100 000 euro eller räkenskapsperioden är bolagets första. Maximikostnaden är 100 euro. 
   
 • För uppläggande av betalningsplan kan kostnader debiteras högst
  – 30 euro, om fordrans kapital är högst 500 euro eller betalningsplanen omfattar högst fyra (4) betalningsrater.
  – 60 euro, om fordrans kapital är över 500 euro och betalningsplanen omfattar fler än fyra (4) betalningsrater.
  – Från och med betalningsplanens sjunde (7) rat kan man debitera 5 euro/rat om det är överenskommet, att betalningsplanen omfattar fler än sex (6) betalningsrater. 
   
 • För framflyttning av förfallodagen kan en kostnad på högst 10 euro debiteras om förfallodagen flyttas framåt minst 14 dagar.
   
 • För ett betalningskrav med konkurshot får debiteras högst 100 euro + delgivningskostnaderna.
   
 • Gäldenärens totalkostnadsansvar har begränsats och maximibeloppet för kostnaderna är, oberoende på åtgärdernas antal, enligt följande:
  – Maximibeloppet för kostnaderna är 230 €, då kapitalet är högst 500 euro
  – Maximibeloppet för kostnaderna är 410 €, då kapitalet är över 500 euro 

Vi kommer att uppdatera vår prislista och våra rutiner enligt den temporära indrivningslagen och ändringarna träder i kraft 1.1.2021. Prisändringarna är i kraft så länge den temporära indrivningslagen gäller och därefter tillämpar vi automatiskt den tidigare prislistan. Vi kommer även i fortsättningen att enligt prislistan driva in indrivningskostnaderna av gäldenären för er del. 

Med samarbetshälsningar 

OK INDRIVNING